Privatumo politika

VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras (toliau – Biuras) privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais. Ši Biuro privatumo politika (toliau – Politika) skirta informuoti, kaip ir kokiomis taisyklėmis vadovaujantis, Biuras tvarko naudotojo asmens duomenis. Politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiame šioje interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Biuro interneto svetainėje, registruojatės į mokymus, įsigyjate kitas paslaugas, pildydami registracijos formas, užsisakote naujienlaiškius. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis, kai esate nukreipiami iš Biuro interneto svetainės (tinklo).

TERMINAI

1. Šioje Politikoje vartojami terminai:

1.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba ją tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti pagal identifikatorių, pavyzdžiui, pagal vardą ir pavardę, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

1.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Biure.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS

2. Asmens duomenys Biure tvarkomi mokymų organizavimo ir vidaus administravimo tikslais. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti Biuro turto, informacijos, darbuotojų, studentų ir kitų trečiųjų asmenų saugumą, užkirsti kelią, kontroliuoti ir atskleisti neteisėtas veiksmas bei užtikrinti veiksmingą tokių atvejų tyrimą (pavyzdžiui, stebėjimas vaizdo kameromis).

RENKAMI ASMENS DUOMENYS

3. Biuras renka šiuos duomenų subjektų asmens duomenis:

3.1. pagrindinius asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas;

3.2. ūkinės veiklos duomenis, tokius kaip darbovietė (darbovietės) ir jos kontaktiniai duomenys, pareigos, vykdomos funkcijos;

3.3. dokumentus, patvirtinančius kvalifikaciją ir patirtį, tokius kaip diplomus, kvalifikacijos sertifikatus, pažymėjimus, išrašus iš darbinės ar mokymosi veiklos istorijos, pažymius ir pan.;

3.4. duomenis apie vaikus;

3.5. finansinius duomenis, tokius kaip atsiskaitomosios sąskaitos numeris, atlyginimo ir kitų išmokų dydis, duomenis apie stipendijas, pensijų kaupimą;

3.6. vaizdą ir kitus į stebėjimo kamerą patenkančius duomenis;

3.7. duomenis apie Biuro organizuojamos mokymų dalyvius, tokius kaip vardas, pavardė, kontaktinė informacija (el. paštas, telefonas), adresas, darbovietė;

3.8. duomenis apie studentus, egzaminų ar įskaitų įvertinimus, kitus studijų pasiekimus;

3.9. duomenis apie mokslinę veiklą, asmenų dalyvavimą projektuose, konferencijose ir pan.

4. Taip pat renkami duomenis, kuriuos Biurą įpareigoja rinkti galiojantys teisės aktai.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

5. Biuras asmens duomenis tvarko, vadovaudamasis šiais principais:

5.1. Biuras asmens duomenis tvarko teisėtais, sąžiningais ir skaidriais būdais, kurie būtini Biuro veiklai vykdyti;

5.2. Biuras, atsižvelgdamas į savo veiklos ypatumus, asmens duomenis saugo ir naudoja pagal aiškiai apibrėžtus tikslus;

5.3. Pastebėjus, kad Biuro saugomi, tvarkomi asmens duomenys reikalauja patikslinimo, korekcijų, atnaujinimų, Biuras privalo atlikti atitinkamus pakeitimus;

5.4. Biuras rūpinasi, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

6. Išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis, duomenų subjektas turi teisę:

6.1. susipažinti su Biuro apie jį surinktais ir saugomais duomenimis bei būdais, kuriais jie yra tvarkomi;

6.2. reikalauti, kad būtų ištaisyti Biuro apie jį tvarkomi duomenys, jei jie yra netikslūs, klaidinantys;

6.3. reikalauti, kad būtų atnaujinti asmens duomenys, jei jie yra pasenę;

6.4. papildyti asmens duomenis, kuriuos tvarko Biuras;

6.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi neprivalomi asmens duomenys.

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

7. Iškilus klausimams dėl šios Politikos ar su duomenų subjekto asmens duomenų apsauga susijusių teisių įgyvendinimu Biure, reikėtų kreiptis į Biuro duomenų apsaugos pareigūną el. paštu biuras@zispb.lt arba paštu adresu P.Višinskio g. 34, Šiauliai 76290, laišką adresuojant duomenų apsaugos pareigūnui.